Persbericht 18 mei 2009

Bericht website (d.d. 18 mei 2009):

Inzake: 
- Fam Beheer II BV, statutair gevestigd te Veldhoven;
- Groen Invest Nederland (GIN) BV, statutair gevestigd te Veldhoven ;
- Gin Exploitatiemaatschappij BV, statutair gevestigd te Utrecht;
- Gin Grondexploitatiemaatschappij BV, statutair te Utrecht;
- Gin Bomenexploitatie BV, statutair gevestigd te Utrecht;
- Gin Vastgoed BV, statutair gevestigd te Veldhoven;
- Gin Research & Development BV, statutair gevestigd te Veldhoven.
 
Op 6 respectievelijk 8 mei 2009 hebben de Rechtbanken te ’s-Hertogenbosch en te Utrecht surseances van betaling verleend aan de bovengenoemde vennootschappen zulks met de benoeming van mrs. Te Biesebeek en Hoppenbrouwers tot bewindvoerders.
 
Surseance van betaling betekent feitelijk uitstel van betaling en veronderstelt dus dat de vennootschappen binnen een redelijke termijn al hun schulden wel kunnen betalen. Indien uit onderzoek blijkt dat daarvan geen sprake is zijn de aangestelde bewindvoerders verplicht om bij de Rechtbank de intrekking van de surseances te vragen, welke intrekking dan gepaard gaat met het uitspreken van het faillissement.
 
Omdat uit onderzoek was gebleken dat de vennootschappen alle schuldeisers thans maar ook in de toekomst niet kunnen betalen heeft de Rechtbank op 11 mei 2009 op verzoek van de bewindvoerders en met instemming van de directeur, de heer Van der Heijden de verleende surseances ingetrokken en de faillissementen van de respectievelijke vennootschappen uitgesproken.
 
Mr. M.G.A. Poelman, lid van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch werd tot rechter-commissaris benoemd terwijl de bewindvoerders mr. G. te Biesebeek, advocaat bij Aben & Slag te Budel (Postbus 2139, 6020 AC Budel), en mr. S.H.F. Hoppenbrouwers, advocaat bij Holland van Gijzen te Eindhoven (Postbus 3, 5600 AA Eindhoven) tot curatoren werden benoemd.
 
Een faillissement betekent feitelijk een algeheel beslag op het vermogen van de schuldenaar. Het is de taak van de curatoren om dit vermogen (o.a. landerijen en bossen) in kaart te brengen en feitelijke ten gunste van alle crediteuren te verkopen voor de hoogst mogelijke prijs. Tot de activa van een vennootschap kunnen ook vorderingen op derden behoren. Zo daarvoor voldoende redenen zijn zullen de curatoren ook derden aansprakelijk stellen, zulks met slechts één doel: het belang van de gezamenlijke crediteuren.
 
De bewindvoerders hebben de Rechtbank verzocht de surseances in te trekken en de faillissementen uit te spreken omdat hen o.a. was gebleken dat:

1.    Binnen de bovengenoemde vennootschappen geen gescheiden administratie wordt en/of is gevoerd zodat niet op eenvoudige wijze de rechten en verplichtingen van de respectievelijke vennootschappen kunnen worden vastgesteld.
2.    De laatst gedeponeerde (voorlopige) jaarrekening de jaarrekening over 2005 betreft, zodat binnen de vennootschappen niet (tijdig) aan de wettelijke deponeringsverplichting is voldaan.
3    Uit de door de directie beschikbaar gestelde geconsolideerde proef- en saldibalans 2009 een gecumuleerde verlies van ruim 11 miljoen euro ( = negatief eigen vermogen) blijkt, terwijl uit een eerste onderzoek voorts is gebleken dat bij een herwaardering van de balansposten c.q. het opschonen van de balans het verlies substantieel hoger zal zijn c.q. het vermogen aanzienlijk negatiever zal zijn, omdat o.a.:
3.1    De recent getaxeerde waarde van de gronden vrij van gebruik en huur substantieel lager is dan de op de balans van de vennootschappen opgenomen waarde.
3.2    Op de balans diverse substantiële vorderingen vermeld staan die volgens de directie niet te incasseren zijn.
3.3    Op de balans een vordering van € 3.559.996,07 vermeld staat, welke volgens een akte van cessie medio 2004 is overgedragen aan een derde en daarmee niet tot het vermogen van de vennootschappen behoort.
3.4    Op de balans de aan de respectievelijke (ongeveer 5000) participanten, die voor een bedrag van ongeveer € 65.000.000.- aan gelden ingelegd hebben, gegarandeerde inleggaranties van deels 50 %, deels 100 % niet zijn opgenomen.
4    Er door circa 1.000 participanten voor een bedrag van € 20.000.000,- conservatoir verhaalsbeslag gelegd is op de Nederlandse gronden van de vennootschappen.
5    Er op dit moment geen liquiditeiten beschikbaar zijn om de operationele kosten, die volgens de directie ongeveer € 50.000,- per maand bedragen, te kunnen voldoen.

De curatoren zullen – zo mogelijk – via de website van de Groen Invest vennootschappen (www.groeninvest.nl) informatie verstrekken op tijdstippen wanneer hen dat verantwoord voorkomt. De curatoren verzoeken uitdrukkelijk om geen telefonisch contact met hen op te nemen, mede gelet op de omvang van de faillissementen.
Alle crediteuren / participanten die een vordering op één van de gefailleerde vennootschappen hebben kunnen deze vorderingen uitsluitend schriftelijk ( per gewone post) bij de curatoren indienen door een brief te sturen naar:

Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen
T.a.v. mw. Karin van der Pluijm
 Postbus 3 / P.O. Box 3,
5600 AA Eindhoven
 
Vragen / antwoorden:
 
Inmiddels hebben de curatoren meerdere vragen ontvangen. De curatoren zullen de meest voorkomende vragen via deze site beantwoorden, zodat een ieder van deze vragen en antwoorden kennis kan nemen.
 
1) Heeft de participant eigendom van één of meerdere percelen grond?
 Antwoord van de curatoren:
De curatoren is niet gebleken dat de participanten krachtens de door hen afgeslotenparticipatieovereenkomsten eigendom hebben verworven van een of meerdere
percelen grond. Uit de overeenkomsten blijkt dat de participanten recht hebben op de opbrengst van de bomen van een bepaald stuk grond, zulks na aftrek van de kosten.

 2) Als ik mijn vordering niet binnen twee weken ter verificatie indien,
heb ik dan mijn rechten verspeeld?

 Antwoord van de curatoren:
In een faillissement waarbij te verwachten is dat een uitkering aan de crediteuren zal plaats vinden zal op enig moment een zogenaamde verificatievergadering worden gehouden. Mocht zo’n vergadering gaan plaats vinden dan zullen alle crediteuren, waarvan de gegevens bij de curatoren bekend zijn, daarvan in kennis gesteld worden. De crediteuren kunnen vervolgens tot twee dagen voor de verificatievergadering hun
vordering ter verificatie bij de curatoren indienen.
Een datum voor de verificatievergadering is nog niet bepaald. Dit zal voorlopig ook niet gebeuren. De crediteuren zullen ook via deze website worden geïnformeerd wanneer de rechtbank een datum voor de verificatievergadering vast heeft gesteld. De crediteuren kunnen dus ook na het verstrijken van de twee weken hun vorderingen ter verificatie aanmelden.

3) Welke bewijsstukken moet ik meesturen bij mijn brief waarin ik mijn
vordering ter verificatie indien:

 Antwoord van de curatoren:
 Bij het indienen van de vordering ter verificatie dient een crediteur in ieder geval een kopie mee te sturen van de participatieovereenkomst en het bewijs van betaling (bijv. een bankafschrift waaruit de betaling blijkt);

 4) Hoe groot is de kans dat ik iets van mijn inleg terug zie?
 Antwoord van de curatoren:
 Op dit moment is nog niet duidelijk of en in welke mate de crediteuren, waaronder de participanten, iets van hun vordering respectievelijk inleg betaald zullen zien. De curatoren dienen eerst uitvoerig onderzoek te doen naar de omvang en de (over)waarde van de diverse vermogensbestanddelen (m.n. de gronden). Uit voorlopig onderzoek blijkt wel dat de crediteuren/participanten er ernstig rekening mee moeten houden dat zij hun vorderingen niet of slechts voor een gering deel betaald zullen krijgen.

 5) Wat is de (hout) volumegarantie en/of de inleggarantie waard?
De vennootschappen en haar directeur de heer Van der Heijden hebben verschillende garanties afgegeven die niet door hypotheek en/of andere waardegoederen gedekt zijn. De garanties zijn daarmee inhoudsloos en zullen vermoedelijk niet tot betaling leiden.
 
6) Moet ik mij ook bij de “Groep Van Schuppen” of bij “Cvinnood” aansluiten?
Antwoord curatoren:
Elke crediteur / participant dient zelf te kijken en/of te beslissen of hij zich bij één van deze “instanties” wenst aan te sluiten. De curatoren zullen daarin geen advies uitbrengen.
 
7) Krijgen de crediteuren die zich bij de “Groep van Schuppen” en/of bij “Cvinnood” hebben aangesloten meer uitbetaald?
Antwoord curatoren:
De curatoren dienen alle participanten gelijk te behandelen. Mochten de curatoren de participanten een deel van de inleg kunnen terug betalen, dan zijn zij voor de curatoren “allemaal gelijk”.


Budel/Eindhoven, 18 mei 2009.
De curatoren mr. Hoppenbrouwers en Te Biesebeek.