Persbericht 3 april 2014

Bericht website (d.d. 3 april 2014):

De rechter-commissaris in de faillissementen van Groen Invest Nederland (GIN) B.V, GIN Exploitatiemaatschappij B.V., GIN Grondexploitatie-maatschappij B.V., GIN Bomenexploitatiemaatschappij B.V. h.o.d.n. GIN Bosbouwmaatschappij en GIN Vastgoed B.V., heeft bepaald dat de verificatievergadering in deze faillissementen op dinsdag 20 mei 2014 vanaf 11.00 uur zal plaatsvinden.
In beginsel zal de verificatievergadering plaats vinden in het Gerechtsgebouw te Den Bosch aan de Leeghwaterlaan 8.
Door middel van dit bericht informeer ik u onder meer over de verificatievergadering, de verschillenden vorderingen die participanten en crediteuren hebben en de afwikkeling van het faillissement. Ik verzoek u vriendelijk dit bericht aandachtig door te lezen.
 
Participanten
In de voornoemde faillissementen, hier ook te noemen: “Groen Invest”, kan een onderscheid worden gemaakt tussen (handels)crediteuren en participanten. Circa 5.500 participanten hebben gelden ingelegd bij Groen Invest, voor hen geldt het volgende.
Op enig moment hebt u één of meer participaties gekregen en daarvoor gelden ingebracht. Nu u feitelijk recht hebt op een onzekere uitkering in de toekomst, dient de curator de waarde van uw vordering te begroten. De curator heeft gezocht naar een rechtvaardige manier om de waarde van de vorderingen van de participanten te bepalen, een manier die voor alle participanten gelijk is.
 
Door te participeren in Groen Invest mist u thans het ingelegde bedrag, alsmede de rente die u normaliter over die inleg gekregen zou hebben. De vorderingen op de participanten worden dan ook becijferd op het bedrag van de inleg, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf datum inleg tot 6 mei 2009 (de datum waarop Groen Invest in surseance van betaling geraakte).
Door ook de wettelijke rente vanaf de datum van de inleg te erkennen, wordt rekening gehouden met de verschillende inlegdata, aangezien een participant die bijvoorbeeld in 1998 heeft ingelegd meer rente is misgelopen dan een participant die in 2006 heeft ingelegd.
 
Sommige participanten hebben voorafgaand aan de surseance/het faillissement een uitbetaling ontvangen van Groen Invest. Deze tussentijdse uitbetalingen worden op de vordering (en de rente) in mindering gebracht.
Sommige participanten hebben verder voorafgaande aan het uitspreken van de surseance van betaling buitengerechtelijke (incasso)kosten gemaakt en deze kosten ook bij de curator ter verificatie aangemeld. Voor zover deze gevorderde kosten niet meer bedragen dan € 300,- worden deze door de curator erkend, het meerdere wordt betwist. Kosten welke zijn gemaakt na datum faillissement zijn niet-verifieerbaar. Dit houdt in dat zij niet erkend kunnen worden.
 
Schematisch zullen de vorderingen van de participanten als volgt worden vastgesteld: bedrag van de oorspronkelijke inleg
+ de rente over de inleg vanaf inlegdatum tot 6 mei 2009
-/- het bedrag van een eventuele tussentijdse uitkering
-/- de rente over dit bedrag vanaf het moment van uitkering
+ kosten van rechtsbijstand met een maximum van € 300,- te verifiëren
= totale vordering
Op deze wijze worden de participanten, de grootste groep gedupeerden, voor zover mogelijk allemaal gelijk behandeld.
 
De participaties werden verstrekt door Gin Bomenexploitatiemaatschappij B.V., ook handelend onder de naam Gin Bosbouwmaatschappij. Groen Invest Nederland (Gin) B.V. stelde zich garant voor de verplichtingen van Gin Bomenexploitatiemaatschappij B.V. Uw vordering is geadministreerd in het faillissement van Gin Bomenexploitatiemaatschappij B.V. Voor u heeft dat geen (financiële) consequenties, aangezien de rechter-commissaris op 8 maart 2010 toestemming heeft verleend om de faillissementen als één geheel af te wikkelen.
 
Crediteurenlijst(en)
Overeenkomstig artikel 114 van de Faillissementswet worden op uiterlijk 13 mei 2014 de lijsten van voorlopig erkende vorderingen en van voorlopig betwiste vorderingen ter griffie van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch gedeponeerd. De lijsten liggen vanaf het moment van deponeren tot aan de verificatievergadering gratis ter inzage.
De lijsten zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.groeninvest.nl. Om privacy redenen zijn de adressen van de crediteuren niet te zien.
 
Uw vordering
Voor zover u reeds een vordering ter verificatie hebt ingediend is uw vordering conform de hiervoor beschreven systematiek vastgesteld en op de lijst vermeld.
Voor zover u de vordering na 2 april 2014 bij de curator hebt ingediend, zijn deze mogelijk nog niet door de curator verwerkt en vermeld op enige lijst.
 
Bent u het eens met de hoogte van de door de curator voorlopig erkende vordering? Dan hoeft u niets te doen.
 
Bent u het niet eens met de hoogte van de door de curator voorlopig erkende vordering? Dan kunt u aangeven dat u het met de door curator vastgestelde hoogte van de vordering niet eens bent. U doet dit door uw bezwaren schriftelijk kenbaar te maken. U stuurt daartoe een brief naar Aben & Slag Advocaten, t.a.v. mr. J.C. Arkesteijn, postbus 2139, 6021 ED Budel, dan wel een e-mail naar groeninvest@abenslag.nl.
U kunt dit uiterlijk doen tot en met 5 mei 2014. Ik wijs u ook op uw verplichting om opgave te doen van een eventueel lagere vordering.
 
Tijdstip indiening vorderingen
De rechter-commissaris heeft bepaald dat crediteuren hun eventuele vorderingen – onder vermelding van het bedrag, de datum en het participatienummer van de oorspronkelijke inleg – uiterlijk op 5 mei 2014 schriftelijk bij de curator ter verificatie moeten indienen, zulks onder overlegging van bewijsstukken (minimaal een afschrift van alle notariële participatieaktes). Te laat ingediende vorderingen kunnen in beginsel niet in de verdere afwikkeling van de faillissementen worden betrokken.
In beginsel zal een ingediende vordering die hoger is dan de vordering, berekend volgens de hierboven beschreven systematiek, door de curator worden betwist.
 
Verificatievergadering
Er bestaat geen verplichting om de verificatievergadering in persoon bij te wonen. Indien u van plan bent om de verificatievergadering te bezoeken dient u zich uiterlijk op 5 mei 2014 bij de curator aan te melden. U kunt uw komst per email (groeninvest@abenslag.nl) kenbaar maken aan de curator. Zonder tijdige aanmelding kunt u de verificatievergadering mogelijk niet bijwonen.
 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan afgeweken worden van de locatie. Ik verzoek u vriendelijk de website www.groeninvest.nl in de gaten te houden voor een eventuele wijziging van de locatie. Indien de locatie wijzigt zal dit uiterlijk op 12 mei 2014 door middel van een bericht op de website (www.groeninvest.nl) kenbaar worden gemaakt en per mail kenbaar worden gemaakt aan die crediteuren die zich voor het bijwonen van de verificatievergadering hebben aangemeld.
 
Tijdens de verificatievergadering zullen alle preferente en concurrente schuldvorderingen worden vastgesteld en zullen eventuele betwiste schuldposities worden behandeld.
 
Uitkering
Hoewel thans een verificatievergadering wordt gehouden, kan niet met zekerheid gesteld worden welk bedrag te verdelen is onder de gezamenlijke schuldeisers. Het lijkt aannemelijk dat aan de concurrente schuldeisers (participanten en reguliere crediteuren) een geringe uitkering kan worden gedaan; om welke bedrag / percentage het gaat is nog niet bekend.
 
Indien uw eventuele vordering verpand is aan de IDM Bank, dient de curator hetgeen u toekomt uit te betalen aan de IDM Bank. De uitbetaling aan de IDM Bank strekt dan in mindering op hetgeen deze Bank van u te vorderen heeft.
 
Stichting Vruchtgebruik Robinia
De Stichting Vruchtgebruik Robinia (hierna: “Stivru”) heeft als doel de verplichtingen van Groen Invest jegens de participanten na te komen en af te wikkelen voor zover zij daartoe in staat is. Stivru is niet in staat om deze verplichtingen volledig na te komen. De Stivru is bezig om haar bezittingen te verkopen, waarna zij de opbrengst na aftrek van de kosten naar rato zal uitbetalen aan de participanten.
De Stivru zal bij haar opheffing een bedrag beschikbaar hebben, dat naar rato zal worden uitgekeerd aan die participanten wiens vordering(en) door de curator worden erkend en geplaatst zullen worden op diens slotuitdelingslijst.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de Stivru.
 
Crediteurencommissie
Op 19 mei 2009 heeft de Rechtbank de voorlopige commissie van schuldeisers benoemd. Op de verificatievergadering benoemt de rechter-commissaris – na de aanwezige crediteuren geraadpleegd te hebben – de definitieve commissie.
 
Bevestiging
Hoe weet u nu of uw vordering erkend of betwist is? Wanneer u een vordering heeft ingediend dan heeft u daarvan een bevestiging gekregen. In deze bevestiging staat of uw vordering (voorlopig) erkend is. Omdat er in het begin twee gezamelijke curatoren waren, kan deze bevestiging zowel door (of namens) mr. Hoppenbrouwers, alsook mr. Te Biesebeek, verzonden zijn. Het gaat dus om de brieven of e-mails van Holland Van Gijzen en/of Aben & Slag Advocaten.
Heeft u geen bevestiging gekregen? Dan is uw aanmelding mogelijk niet ontvangen. In dat geval kunt u het beste een e-mail sturen naar groeninvest@abenslag.nl. Vermeld daarin altijd uw naam, adres en participatienummer. Geef ook aan wanneer, en op welke wijze (brief/e-mail), u uw vordering heeft aangemeld.
 
Bankrekeningnummer
Participanten worden verzocht om, indien dit nog niet gebeurd is, hun bankrekeningnummer (IBAN) door te geven. Dit kan per e-mail op het reeds genoemde adres groeninvest@abenslag.nl. Vermeld hierbij tevens uw participatienummer(s) en adresgegevens (dit laatste ter controle).
 
Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website www.groeninvest.nl alwaar u het laatste verslag in deze faillissementen kunt raadplegen. Belangrijke informatie met betrekking tot de afwikkeling zal gepubliceerd worden op deze website. Voor specifieke vragen kunt u een e-mail sturen naar groeninvest@abenslag.nl.
 
 
Budel/Helmond, 3 april 2014.
De curator, mr. Te Biesebeek.