Persbericht 13 mei 2014

Bericht website (d.d. 13 mei 2014):

Inzake: 
- Fam Beheer II BV, statutair gevestigd te Veldhoven;
- Groen Invest Nederland (GIN) BV, statutair gevestigd te Veldhoven ;
- Gin Exploitatiemaatschappij BV, statutair gevestigd te Utrecht;
- Gin Grondexploitatiemaatschappij BV, statutair te Utrecht;
- Gin Bomenexploitatie BV, statutair gevestigd te Utrecht;
- Gin Vastgoed BV, statutair gevestigd te Veldhoven;
- Gin Research & Development BV, statutair gevestigd te Veldhoven.
 
Op 20 mei a.s. vindt de verificatievergadering op de Rechtbank Oost Brabant plaats. Alleen die crediteuren die zich daarvoor hebben aangemeld kunnen in beginsel de verificatievergadering op 20 mei 2014 bijwonen.
Op 12 mei 2014 heeft de curator mr. G. te Biesebeek de zgn. crediteurenlijsten gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Oost Brabant. Onderstaand staan de verschillende lijsten ook geanonimiseerd gepubliceerd, evenals het 9de verslag (regulier en financieel).
 
Contact inzake bovenstaande faillissementen gaarne uitsluitend per e-mail op het adres groeninvest@abenslag.nl.
 
- Vorderingen ingediend door participanten;
- Verslag 9;
- Verslag 9 (financieel);
- Niet (tijdig en/of volledig) ingediend.
 
Voor lijsten geldt:
- Kolom 1 vermeldt alle namen welke oorspronkelijk in de akte stonden. In geval van echtscheiding, verkrijging krachtens erfrecht e.d., blijven alle oorspronkelijke namen in deze kolom vermeld staan;
- Kolom 2 vermeldt de totale vordering inclusief rente;
- Kolom 3 vermeldt het bij de curator bekende participatienummer;
- Kolom 4 vermeldt of er een recht van pand betreffende de eventuele uitdelingen kenbaar gemaakt is door IDM Financieringen;
- Kolom 5 vermeldt de datum waarop de akte verleden is door de notaris;
- Kolom 6 vermeldt welk bedrag destijds aan inleg betaald is voor de participatie;
- Kolom 7 vermeldt welk bedrag voor faillissement reeds aan de betreffende participant is uitgekeerd door Groen Invest;
- Kolom 8 vermeldt op welke datum de eerste uitkering heeft plaatsgevonden.
Ziet u meerdere vermeldingen van dezelfde participatie? Dan is deze gesplitst in verband met echtscheiding/vererving en dergelijke situaties. Het bedrag zal in voorkomende gevallen ook gesplitst zijn. De crediteurgegevens (naam en correspondentieadres) zijn verschillend, deze worden in verband met de privacy echter niet gepubliceerd. Kolom 1 blijft uiteraard hetzelfde omdat wordt uitgegaan van de namen op de akte.
 
 
 
Update:
Tevens de (geanonimiseerde) overige crediteurenlijsten:
- Voorlopig erkende preferente crediteuren;
- Voorlopig erkende concurrente crediteuren;
- Voorlopig erkende achtergestelde crediteuren;
- Voorlopig betwiste concurrente crediteuren.
Dit is tevens de (wettelijke) volgorde van uitbetalen: Eerst de preferente vorderingen, vervolgens de concurrente vorderingen en als laatste de achtergestelde vorderingen. Betwiste vorderingen worden niet voldaan.
 
Budel, 13 mei 2014,
 
Namens de curator, mr. G. te Biesebeek,
mr. J.C. Arkesteijn.