Nieuwsbericht Groen Invest d.d. 13 juli 2015Update renvooiprocedure

In het nieuwsbericht d.d. 8 december 2014 is melding gemaakt van de zogenaamde "renvooiprocedure". Het onderwerp van deze procedure was de door crediteur de heer Veenstra (hierna: "Veenstra") ingediende vorderingen van in totaal ca. € 80.250.000.-, die door de curator worden betwist.

In de renvooiprocedure heeft Veenstra zijn vordering tot verificatie beperkt en ingediend voor een bedrag van € 481.320,98. Voor zijn andere vorderingen heeft Veenstra geen zogeheten "eis tot verificatie" ingesteld, zodat deze andere, door de curator betwiste vorderingen niet meedoen in de uitdeling van de gelden. De curator heeft in de procedure het standpunt ingenomen dat de vordering van Veenstra slechts erkend kan worden tot een bedrag van € 230.576,46. De situatie is echter zo dat de vordering van Veenstra aan hem is overgedragen door de heer Van der Heijden (hierna: "Van der Heijden"). Omdat Van der Heijden een schuld heeft aan Groen Invest van ruim € 2.000.000,-, heeft de curator een beroep gedaan op verrekening. Dit betekent dat de vordering van Veenstra verrekend dient te worden met de vordering van Groen Invest op Van der Heijden. Per saldo heeft Veenstra dan ook geen (concurrente) vordering op Groen Invest Nederland B.V.

De curator heeft met Veenstra inmiddels een schikking bereikt waardoor de zitting van 30 juni 2015 niet door is gegaan. Deze schikking komt erop neer dat de vordering van Veenstra erkend wordt voor een bedrag van € 230.576,46, maar dat Veenstra per saldo niks te vorderen heeft van de boedel vanwege de hierboven beschreven verrekening en dus ook niets wordt uitbetaald. De rechter zal de schikking vastleggen in zijn vonnis. Dit vonnis zal (vooralsnog) gewezen worden op 19 augustus 2015.

Verdere afwikkeling

Met het eindigen van de renvooi-procedure komt de verdere afwikkeling van de faillissementen rondom Groen Invest dichterbij. De volgende stap is het opstellen van een zogeheten "uitdelingslijst" waaruit zal blijken welk bedrag per participant/crediteur uitbetaald dient te worden. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om tot een uitdelingslijst te komen. Deze dient vervolgens goedgekeurd te worden door de rechter-commissaris, waarna de lijst voor een ieder gedurende 10 dagen ter inzage zal liggen bij de rechtbank.

Het laatste jaar heeft de curator ongeveer 2.000 mails van participanten ontvangen, welke voor het overgrote deel nog bekeken dienen te worden. Via de meeste mails hebben de participanten hun bankrekeningnummer doorgegeven waarop de uitbetaling door de curator kan plaats vinden (nadat de uitdelingslijst is vastgesteld). Tussen deze mails zitten mails van participanten die hun vordering nog niet eerder hebben aangemeld. Het aantal en de omvang hiervan dient nog te worden vastgesteld.

Voor zover u uw bankrekeningnummer nog niet heeft doorgegeven, verzoek ik u dat alsnog te doen door uw IBAN-nummer onder vermelding van uw naam en participatienummer(s) per e-mail te sturen aan groeninvest@abenslag.nl.

Bij de afwikkeling dienen nog bepaalde procedures en termijnen in acht genomen te worden, doch de curator streeft er naar om begin 2016 tot een uitbetaling van de gelden te komen.

Helmond, 13 juli 2015,
 
Namens de curator, mr. G. (Geurt) te Biesebeek,
mrs. Wesseling en Arkesteijn.