Nieuwsbericht Groen Invest d.d. 10 maart 2016In het nieuwsbericht d.d. 13 juli 2015 heeft de curator kenbaar gemaakt dat hij ernaar streeft om begin 2016 tot een uitbetaling van de gelden te komen. Dit zal niet lukken. Hieronder zal de curator dit nader toelichten en het vervolgproces aan u kenbaar maken.

Na de verificatievergadering ingediende vorderingen

Ten tijde van de verificatievergadering op 20 mei 2014 waren nog 511 participaties niet ter verificatie bij de curator ingediend. In de afgelopen periode zijn er ruim 2.000 e-mails verwerkt. Bij het doornemen van deze e-mails is gebleken dat diverse participanten na de verificatievergadering alsnog hun respectievelijke vorderingen willen indienen bij de curator.

Veeg-verificatievergadering

Omdat de na de verificatievergadering ingediende vorderingen niet geverifieerd zijn en om te voorkomen dat er bezwaren ontstaan na het opmaken/deponeren van de uitdelingslijst, heeft de curator de Rechtbank verzocht om een zogeheten “veeg-verificatievergadering” te plannen.

Tijdens deze vergadering zal besloten worden of de na 19 mei 2014 ingediende vorderingen alsnog meegenomen kunnen worden in de afwikkeling van het faillissement.

Deze vergadering zal plaatsvinden op 13 april 2016 bij de rechtbank Oost-Brabant. Deze vergadering zal in beginsel pro forma (schriftelijk) plaatsvinden. Dit betekent dat de curator noch de crediteuren hierbij aanwezig hoeven te zijn. Indien één van de crediteuren / participanten bezwaar wenst te maken tegen het alsnog opnemen van een nieuwe vordering op de lijst van participanten, dient hij zulks uiterlijk 5 april 2016 per mail aan mij kenbaar te maken. In dat geval zal er een inhoudelijke behandeling dienen plaats te vinden en zal de crediteur/participant die vordering bij gelegenheid van de openbare behandeling kunnen betwisten.

In de aanloop naar deze nadere verificatievergadering zullen alleen de participanten die hun vorderingen op 19 mei 2014 nog niet hadden aangemeld schriftelijk (= per post) worden benaderd.

De andere participanten, waarvan de vorderingen reeds zijn geverifieerd, zullen daarover geïnformeerd worden middels een publicatie daarvan op de website www.groeninvest.nl en/of via het door hen opgegeven e-mailadres.

De participanten die hun vordering op 19 mei 2014 nog niet hadden aangemeld worden bij deze in de gelegenheid gesteld om dit alsnog te doen, zulks uiterlijk op 5 april 2016. Op 5 april 2016 zullen de lijsten met de na 19 mei 2014 ter verificatie ingediende vordering gedeponeerd worden ter griffie van de Rechtbank Oost Brabant.

De crediteurenlijsten zullen in de 7 dagen voorafgaand aan de verificatievergadering ( dus vanaf 6 april 2016) ter inzage liggen bij de griffie van de rechtbank Oost-Brabant. De lijsten zullen eveneens gepubliceerd worden op de website www.groeninvest.nl.

Hoe weet ik of/wanneer ik mijn vordering(en) heb ingediend?

Bij dit bericht treft u een drietal pdf-bestanden aan. Dit betreft de volgende lijsten:

1. Lijst vorderingen participaties ingediend tot en met 19 mei 2014. Deze vorderingen zijn geverifieerd; u hoeft uw vordering niet meer in te dienen;
2. Lijst vorderingen participaties ingediend na 19 mei 2014. Deze vorderingen zijn wel ingediend bij de curator maar nog niet geverifieerd. Dat vindt plaats op de zitting van 13 april 2016.
3. Lijst vorderingen participaties niet ingediend ( stand per 4 maart 2016). Deze vorderingen zijn nog niet ter verificatie aangemeld. De aanmelding van deze vordering kan plaats vinden uiterlijk op 5 april 2016 onder overlegging van stukken waaruit blijkt dat u aanspraak kunt maken op deze vordering.

De lijsten zijn nog aan verandering onderhevig

De lijst met na 19 mei 2014 ingediende vorderingen en de lijst met nog niet ingediende vorderingen zijn nog steeds aan verandering onderhevig.

Bijna dagelijks ontvangt de curator nog e-mails waarbij participanten zich melden.

Voordat de zitting van 13 april 2016 plaats vindt, zullen nieuwe lijsten gepubliceerd worden op de website www.groeninvest.nl. De nieuwe lijsten zullen op 5 april 2016 worden gepubliceerd op deze website.

Voor het overige verwijst de curator naar het 10e faillissementsverslag, dat eveneens via www.groeninvest.nl te raadplegen is.


Helmond, 10 maart 2016,
 

mr. G. (Geurt) te Biesebeek, curator